Kıyametin Alametleri

1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in gönderilmesi.
Buhari 6425

2) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in vefatı.
Buhari 2967

3) Kudüs’ün fethi. Kudüs’ün fethi Ömer (Radiyallahu Anh) zamanında hicri 16. yılda meydana gelmiştir.
Buhari 2967, Büyük İslam Tarihi 7/96, 99

4) Davaları bir olan iki grubun savaşması. Âlimlerin görüşüne göre bu savaş Ali (Radiyallahu Anh) ve beraberinde bulunanlar ile Muaviye ve beraberindekilerin yaptığı Sıffîn Savaşı’dır ki, hicri 36. senede meydana gelmiştir.
Buhari 3380, 6974, Müslim 2888/17, İbni Hacer el-Askalânî Fethu’l-Bârî 13/107

5) Müminlerin şehit olup, amellerinin temizlenmesini sağlayan bir hastalığın yani tâûnun ortaya çıkması. Bu, Ömer (Radiyallahu Anh) zamanında Kudüs’ün fethinden sonra Filistin’in Amvâs isimli beldesinde ortaya çıkan ve Amvâs Tâûnu diye bilinen bir salgındır.
Buhari 2967, İbni Mace 4042, Fethu’l-Bârî 6/334

6) Malların çoğalması ve sadaka verilecek bir kişinin dahi bulunamaması. Daha sahâbe zamanında yapılan İran ve Bizans fetihleri sayesinde mal çoğalmış, raşid halife Ömer bin Abdulaziz (Rahmetullahi Aleyh) zamanında ise zekât verilecek bir kişi dahi bulunamayacak şekilde sel gibi akmıştır.
Buhari 6974, Müslim 1011/58

7) Hicaz topraklarında, Şam’daki develerin boyunlarını aydınlatan büyük bir ateşin çıkması. Hicri 654. senede Medine’de büyük bir ateş çıkmış ve bir ay kadar sürmüştü. Onun yüksekliği bir dağ gibi, genişliği de Medine şehri gibiydi. Onu, bulundukları yerden Şam ve civar halkı görmüştür.
Buhari 6972, Müslim 2902/42, Büyük İslam Tarihi 13/344, 353

8) Müslümanların Türklerle savaşmaları. Bu da Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemlerinde olmuştur. Müslümanlar Selçuklularla 150 civarında savaş yaptılar. Hicri 600’lü yıllarda ise Cengiz Han komutasındaki Tatarlar yani Moğollar neredeyse bütün dünyayı ateşe verdiler, zarar vermedik bir ülke bırakmadılar. Son hükümdar Timur da dâhil olmak üzere İslam beldelerinde taş üstünde taş bırakmadılar.
Hicri 656 yılında Bağdat harap edildi ve son halife Mu’tasım öldürüldü. 657 senesinin Ramazan ayında ise Müslümanlar Ayn Calut Savaşı’nda onlara galip geldiler ve şerlerinden kurtuldular. Daha sonra Türkler Müslüman oldular, İslam’a ve Müslümanlara faydalı oldular.
Buhari 3367, Müslim 2912/65, Büyük İslam Tarihi 13/360, 390

9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in adına hadis uydurulması. Bu ağır fitne İslam’ın ilk dönemlerinde başlamış, hadis âlimlerinin ravi zincirini oluşturan isnad sorma karşı hamlesiyle etkisi sınırlı kalmıştır. Mevzu hadislerle ilgili yazılmış kitaplarda bu hususun teferruatı bulunmaktadır.
Beyhakî, İbni Adiyy, İbni Kayyîm el-Menâru’l-Münif, Yaşar Kandemir Mevzu Hadisler
10) Müslümanların imamlarını yani idarecilerini öldürmeleri, birbirlerine kılıç çekerek savaşmaları ve memleketlerine en şerlilerinin sahip olması.
Ahmed 23691

11) Karanlık gecelerin safhaları gibi olan fitnelerin ortaya çıkması. O fitneler esnasında insan mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak akşamlar. Yahut mü’min olarak akşamlar, kâfir olarak sabahlar. Dinini dünyadan bir mal karşılığı satar.
Müslim 118/186

12) Nebilik iddiasında bulunan otuza yakın yalancının ortaya çıkması.
Buhari 3380, Müslim 2923/84

13) Emanete riayet edilmemesi.
Buhari 6948, Müslim 143/230

14) İlmin kalkması ve cehaletin ortaya çıkıp çoğalması.
Buhari 240, Müslim 2671/8

15) Bilgisiz tacirlerin başkalarına sorarak alışveriş yapmaları.
Nesei 4434

16) Allah’a kulluk ve hayır amellerin azalması.
Buhari 6931

17) Zinanın çoğalması.
Buhari 240, Müslim 2671/8

18) İçkinin çoğalması ve başka bir isim verilerek helal sayılması.
Ahmed 23085, İbni Mace 3384, Buhari 5650

19) Çalgı aletlerinin çıkması ve helal sayılması
Buhari 5650, İbni Mace 4020

20) Faizin çoğalması.
Terğib ve Terhib 4/150, Taberânî

21) İnsanların helal-haram gözetmeden kazanmayı düşünmeleri.
Buhari 1907, Nesei 4432

22) Bu ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılması.
İbni Mace 3992

23) Yahudi ve Hristiyanların izinden gidilmesi.
Buhari 7202, Müslim 2669/6

24) Kadınların şarkı söylemeye başlamaları.
İbni Mace 4020

25) Bütün Müslümanların evine girecek bir fitne.
Buhari 2967

26) Mescitlerin süslenmesi ve bununla övünülmesi.
Nesei 689, İbni Mace 739

27) Binaların yükseltilmesi ve koyun çobanlarının bu hususta yarışmaları.
Buhari 6975, Müslim 5/9

28) İnsanların evlerini kumaşlara süslü elbiselere benzetmeleri.
Buhari Edebü’l-Müfred 458

29) İnsanları sopalayan güvenlik güçlerinin zalimlere yardımcı olmaları.
Terğib ve Terhib 2/239, Mu’cemu’l-Kebir

30) Cariyenin efendisini doğurması.
Müslim 5/9

31) Katilin neden öldürdüğünü, öldürülenin de neden öldürüldüğünü bilmemesi ve kişinin komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmesi şeklinde öldürme olaylarının çoğalması
Buhari 6934, Edebü’l-Müfred 118, Müslim 2672/10, 2908/56

32) Düşmanlık, nefretleşme, kin tutma, akrabalık bağının kesilmesi ve kötü komşuluk ilişkilerinin baş göstermesi.
Ahmed 10/ 26, 31, Hâkim 1/75, 76
33) Zamanın kısalması.
Buhari 6931, Müslim 2672/11

34) Ticaretin çoğalıp yaygınlaşması.
Nesei 4434, Ahmed 5/333, Hâkim 4/445, 446

35) Alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olması.
Ahmed 10735, Mecmau’z-Zevaid 7/ 327

36) İnsanların yalnızca kendilerini düşünmeleri.
Ahmed 23695, Mecmau’z-Zevaid 7/309

37) Şiddetli cimriliğin kalplere yerleşmesi.
Buhari 6931, Müslim 2672/11
38) İhlâslı insanların azalması.
Ahmed 11/181, 182, Hâkim 4/435

39) Âlimlerin vefat etmeleri ve insanların cahillerden fetva almaları.
Buhari 256, Müslim 2673/13

40) Ümmet içinde putlara ibadet eden ve şirk koşanların ortaya çıkması.
Buhari 6971, Müslim 2907/52

41) Kaderciler ve zındıklardan hayvan şekline çevrilen, yere batırılan ve taşlananların olması.
Ahmed 5639, 5867, 6208, Tirmizi 2280, İbni Mace 4061

42) Yaşlıların gençlere benzemeye çalışmaları.
Ebu Davud 4212, Nesei 5043, Ahmed 4/156, 274

43) Düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi.
Ahmed 15/37, 38, Müslim 5/9

44) Alçak oğlu alçakların, insanların en mutlusu olmaları.
Tirmizi 2305, Ahmed 23692

45) Yalan şahitliğin yayılmasıyla yalancının doğrulanması, doğrunun da yalanlanması.
İbni Mace 4036, Ahmed 15/37, 38

46) Yalanın artması ve haberlerin yalan çıkması.
Müslim 6, 7

47) İhanet edene güvenilip, güvenilir adama hain denmesi.
İbni Mace 4036, Ahmed 15/37, 38

48) Depremlerin çoğalması.
Buhari 6974

49) Ani ölümlerin çoğalması.
Mecmau’z-Zevaid 7/325

50) Kadınların örtülü olmalarına karşın çıplakmış gibi giyinmeleri.
Müslim 2128/125, Taberânî Mu’cemu’s-Sağir 232

51) İslam’ın teşvik ettiği sünnetlerin ihmal edilmesi ve önemsenmemesi.
Albâni Sahiha 649

52) Yalnızca tanıdık insanlara selam verilmesi.
Ahmed 5/326, 333

53) Bir erkeğe elli kadın düşecek şekilde erkeklerin azalması.
Buhari 240, Müslim 2671/8

54) Arap Yarımadası’nın tekrar yeşil bahçelere ve ırmaklara sahip olması.
Müslim 1012/60, 706, 2281/10

55) Emniyet ve güvenliğin artması.
Buhari 3370

56) Acemlerden Hûz ve Kirman halkı ile savaş yapılması.
Buhari 3368

57) Mü’minin gördüğü rüyanın doğru çıkması.
Tirmizi 2372

58) Bir günlük hilalin iki günlükmüş gibi kalın olması.
Mecmau’z-Zevaid 3/146, 7/325

59) Bol ama verimi az yağmurların olması.
İbni Mace 4036, Ahmed 7554

60) Fırat Nehri’nin altın bir dağ ortaya çıkarması neticesinde o altını almaya çalışanların % 99’unun birbirini öldürmesi.
Buhari 6973, Müslim 2897/29

61) Yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşması. Kişinin kamçısı veya ayakkabı bağı sahibiyle konuşur, kişinin baldırı kendisinden sonra ailesinin yaptıklarının haber verir.
Ahmed 11814, Tirmizi 2272

62) Bela ve sıkıntıların çokluğundan dolayı ölümün temenni edilmesi ve mezardakilere gıpta edilir hale gelinmesi.
Buhari 6970, Müslim 2907/53

63) Rumların yani Hristiyanların insanların en çoğu olmaları.
Müslim 2898/35

64) Rumların anlaşmayı bozarak 12.000 kişilik 80 ayrı ordu ile taarruz ederek Müslümanlarla savaşmaları. Neticede Müslümanlar galip gelir.
Buhari 2967, Müslim 2899/37, 2900/38

65) İstanbul’un (yeniden) fethi.
Müslim 2897/34

66) Kahtan kabilesinden birinin insanları sevk ve idare etmesi.
Buhari 6971, Müslim 2910/60

67) İslam’ın ve Müslümanların garip olmaları ve iki mescit Kabe ile Mescid-i Nebevî arasında toplanmaları.
Müslim 146/232

68) Kâbe’yi yıkmayı amaçlayan bir ordunun Beydâ mevkiinde yere batırılması.
Müslim 2883

69) Cahcah isimli azatlı bir adamın melik (idareci) olması.
Müslim 2911/61, Ahmed 8346

70) Müslümanların Yahudilerle savaşması. Bu savaşta taş ve ağaçlar Garkad ağacı hariç arkalarına saklanan Yahudileri haber verir.
Buhari 3369, Müslim 2922/82

71) Kur’an’ı Kerim’in bir gece ansızın göğe kaldırılması.
İbni Mace 4049

72) İslam’ın eskimesi. Namaz, oruç, hac ve sadaka bilinmez olur. Yalnızca çok yaşlı insanlar kelime-i tevhidi söylerler.
İbni Mace 4049

73) Medine’nin, içinden kötü kişileri çıkarttıktan sonra harap olması.
Müslim 1381/437, Buhari 1758

74) Yemen’den çıkacak ipekten daha yumuşak bir rüzgârın kalbinde iman bulunan herkesin ruhunu alması.
Müslim 117/185

75) Mekke’nin değerinin kalkması ve Kâbe’nin bir daha onarılmayacak şekilde Habeşli cılız bacaklı birisi tarafından yıkılması ve onun içindeki hazineyi çıkarmaları.
Ahmed 7897, 8099, 8604, Müslim 2909/57

 

 

Bu Yazılar da var

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Evlilikleri

  Yüce Allah Müslüman erkeklere aynı anda en fazla dört hanımla evlenmeyi helal kılmıştır. Peygamber …

RESULULLAH’IN MÜŞRİKLERE VEFASI

Risâlet geldiğinden itibaren Efendimiz bütün çile ve ızdıraplara katlanarak İslâm’ı anlatmaya ve yaymaya devâm ediyordu… …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.