Salı, 20 Zilkade 1445
Rasulullah Sav In Gazve Ve Seriyyeleri

Rasulullah s.a.v’in Gazve ve Seriyyeleri

Savaşlar Hicretin ikinci yılında başlamıştır. Rasulullah s.a.v’in vefatına dek toplam 11 yıl sürmüştür. Bu yazı çalışma halindedir. Tamamlanmamıştır.

1- Sifülbahr seriyyesi:   (Mart 623-Ramazan ayı)  Hamza’nın kumandasında yapıldı.

2- Rabiğ seriyyesi: (Nisan 623-Şevval ayı) Ubeyde b. Haris’in komutasındaki bir süvari birliği tarafından gerçekleştirildi. Hac Suresi 39-40 ile ilk savaş izni veriliyor.

3-Benu Damra /Vaddan gazvesi : (Nisan 623-Şevval ayı). Saldırmazlık antlaşması yapıldı.

4-Harrâr seriyyesi: (Mayıs-623-Zilkade ayı) Sa’d b. Ebu Vakkâs başkanlığında düzenlendi.

5-Ebva gazvesi : (Eylül 623-Safer ayı )—Ebva köyüne yapıldı. Medine’den 23 mil uzakta bir köydü. Hicretin ikinci yılında Muhammedin bizzat komutan olarak katıldığı ile gazve. Kureyşin ticaret kervanına yapılan saldırı.

6-Buvat gazvesi : (Ekim 623 Rebiül-evvel ayı ) 200 kadar sahabiyle bir Kureyş kervanının önünü kesmek için yapılmıştı

7-Bedru’l-ula-Sefevan (1.Bedir) gazvesi :  (Ekim 623 – Rabîü’l-evvel ayı)

8-Zü’l-Uşeyre : (Aralık 623 /Cemaziyelahir ayı) İkinci yılın ilk ayı. Hicretin 16. ayı.

9- Batn-ı Nahle seriyyesi: (2 Ocak 624- Receb ayı) Abdullah b. Cahş komutasında yapıldı. Bakara 217 bununla ilgilidir.

10- II.Bedir (Bedru’l Kübra) Savaşı :(13 Mart 624 Ramazan ayı) Al-i İmran Suresi (13, 41, 43,44,47,49, 67, 68, 69), Enfal Suresi 1, 9,10,11, 12, 13, 17

11-Beni Kaynuka :  (Nisan 624-Şevval ayı) (Enfal 58)
—Bin beş yüz kılıç, üç yüz zırhlı elbise, iki bin mızrak ve beş yüz kalkandan ibaret olan silahlarını ve mallarını Medine’de bıraktılar. Onlardan kalan malların beşte biri Beytülmal’a ayrılarak gerisi Müslümanlar arasında taksim edildi.

12-Sevîk (Mayıs 624-Zilkade)

Hicretin 3.yılı

13-Karkaratülküdr (Temmuz 624-Muharrem ayında)

14-Gatafan (Eylül 624-Rebiül-evvel ayı)

15-Zi Emer gazvesi: Necd bölgesindeki Zi Emer Gazvesi (Gatafan ile aynı gazvedir diyenler var.) Hicretin 3. Yılı Muharrem (veya Rebiyülevvel) ayı. Bu gazvede Peygamber Efendimiz (s.a.v) düşmanla karşılaşmadan Medine’ye dönmüştür.

16-Benî Süleym Cemazi (Kasım 624-Cemaziyel-evvel ayı)

17-Feran gazvesi — Aralık 624 -Cemaziyelahir ayında

17/?-Buhran Gazvesi, Buhran; Hicaz’ın Fer’ nahiyesinde bulunan bir maden. Hicretin 3. Yılı Rebiyülahır ayı

18-Karede mevkii seriyyesi :Zeyd b. Harise komutasında  gerçekleştirildi- Kureyş kervanına karşı– Kervan ele geçirilerek Medine’ye getirdi. Muhammed kervanın mallarını ganimet statüsüne tabi tuttu.

19-Uhud  (3/ 25 Ocak 625-Recep ayı—-Şevval ayı)  Bu savaş ile ilgili ayetler: Al-i İmran Suresi (121, 122, 123,124, 125, 140, 144, 153, 154, 155, 165 dir.)

20- Hamrau’l Esed Gazvesi – Hicretin 3. Yılı Şevval ayı

21-Katan seriyyesi :  Uhud savaşından üç ay kadar sonra Muharrem ayında- Ebu Seleme komutasında yapıldı

Bi’r-i Maune faciası :  (4 Temmuz 625’te Safer ayı) – İncelenecek
Recî’ Olayı (625 Safer ayı): İncelenecek

Hicretin 4. yılı

22-Ben-i Nadir gazvesi : (4/29 Haziran 625)  Kur’an’ın Haşr Suresi Nadiroğulları Gazvesi dolayısıyla nazil (!) olmuştur. Hatta bundan dolayı bu sûreye “Beni Nadir Sûresi” de denilmiştir.

Hicretin 5. yılı

23-Bedru’l-Mev’ud: Bu gazvenin Bedru’l Mev’ud olarak adlandırılması, Ebu Süfyan’ın Uhud savaşından geri dönerken bağırarak “Bir sonraki vaadimiz yılın başında ve Bedru’s Safra’da” demesinden kaynaklanmaktadır.

24-Zatu’r Rika Gazvesi, Nahl bölgesinde vuku bulmuştur – Hicretin 4. Yılı Cemaziyülevvel ayı

25-Dumetu’l Cendel Gazvesi – Hicretin 5. Yılı Rebiyülevvel ayı

26-Hendek (Ahzab Gazvesi) 1-24 Ocak 627. Ahzap (Hendek) suresinin 9-27 arası savaş ayetleri bu savaş ile ilglidir.

27-Gamre seriyyesi : Ukkaşe b. Mihsan komutasında kırk kişilik bir birlikle Esed kabilesine karşı

28-Süleymoğulları seriyyesi : Zeyd b. Harise komutanlığında Süleymoğulları kabilesine karşı yapılmıştır

29-Müreysî (Beni’l-Mustalik) 6/627 (Hicretin beşinci yılının şaban ayının ikisinde) Mustalıkoğullarından ganimet olarak altı yüz veya yedi yüz esir, beş bin koyun ve iki bin kadar deve alındı.

30-Benî Kurayza :  (Ocak-Şubat 627 Zilkade ayı)  (Ahzap 26-27 ayetleri bu gazve ile ilgilidir)

Hicretin 6.yılı

31-Beni Lihyan: Adal ve Kâre kabilelerine karşı

32-Gabe (Zûkared Gazvesi) Siret kitaplarına göre, Hicri 6. Yılın Rebiul-evvel veya Rebiul-ahir’inde, Zi Kared Gazvesi – Gabe Gazvesi ve Feze’ Gazvesi olarak da anılır – Bu gazve için iki tarih zikredilmiştir

33- I. Zü’l-Kassa’ya seriyyesi : Muhammed b. Mesleme komutasında Sa’lebe kabilesine karşı

34- II. Zü’l-Kassa’ya seriyyesi: Ebu Ubeyde b. Cerrah’ı kırk kişiyle göndermiştir. Muharib, Enmâr ve Sa’lebe kabileleri üzerine düzenlenmiştir

35-Fezare seriyyesi : Zeyd b. Hârise komutasında Fezareoğullarına karşı yapılmıştır.

36-Hudeybiye seferi : Mart-628-Zilkade ayı  (Rıdvan Biatı ve yolda geri dönerken Hudeybiye Barışı’ndan bahseden Fetih Sûresi 18-19 nazil (!) oldu ve Fetih Sûresi 1 ayrıca Fetih suresinin 20. ayetinde bol ganimet vaadedilir.

Hicretin 7. yılı

37-Türebe bölgesi / Hevazin kabilesi seriyyesi: Şaban ayı- Ömer b. Hattab  komutasında gerçekleşen bir sefer.

38- I.Mürre seferi : (Şaban ayı)- Beşir b. Sa’d komutasında gerçekleşti

39- Gatafan seriyyesi : (Şevval ayı) Beşîr b. Sa’d, Medine’ye baskın düzenlemek isteyen Gatafan kabilesine karşı üç yüz kişilik bir birlikle başarılı bir sefer gerçekleştirmiştir

40- Meyfaa seriyyesi : (Ramazan ayı)-Gâlib b. Abdullah komutasında Beni Uval ve Beni Abd b. Sa’lebe’ye karşı

41-Süleym seriyyesi : İbn Ebi’l-Avca es-Sülemi komutasında gerçekleşti.

42-Hayber :Haziran 628-Muharrem ayı

43-Fedek seriyyesi : Muhayyisa b. Mes’ud komutasında gerçekleşti.

44-Vadi’l Kura gazvesi: Muhammed Hayber’in fethinden sonra Vadi’l-Kura üzerine yürüdü. Buradaki Yahudiler kalelere sığınarak bir gün kadar direndiler. Fakat sonunda Hayber Yahudilerinin şartlarına göre teslim oldular. Buna göre yıllık arazi mahsullerinin yarısını İslam devletine vergi olarak ödeyeceklerdi. Teyma Yahudileri, Hayber, Fedek ve Vadilkura’da meydana gelen gelişmeleri duyunca Muhammed ile cizye üzerine antlaşma yaptılar.

Hicretin 8. yılı

45-Beni’l-Mülevvah seriyyesi : Gâlib b. Abdullah idaresinde bir seriyye.

46-II. Mürre seriyyesi : Gâlib b. Abdullah’ı Zübeyr komutasında yapıldı.

47-Siyy mevkii / Hevâzin’in Benî Âmir seferi : (Rebîülevvel ayı) Şücâ’ b. Vehb’in komutasında gerçekleşti.

48-Zatüsselasil seferi : (Cemaziyelahir ayı) Amr b. Âs komutasında gerçekleşti.

49-Sifülbahr bölgesi / Cüheyne kabilesi seferi : (Receb ayında) Ebû Ubeyde b. Cerrah komutasında

50-Necid bölgesi / Muharib kabilesi : (Şaban ayı) Ebû Katâde komutasında birlik ile.

51-Mekke’nin Fethi (11 Ocak 630-Ramazan ayı)

52-Gumeysa bölgesi / Cezîme kabilesi seriyyesi: (Şubat-630-Şevval ayı) Halid b. Velid komutasında

54-Huneyn savaşı : 6 bin esir, 24 bin deve, 40 bin koyun ve 4 bin okka gümüş ganimet elde edildi Kuran’da Huneyn Savaşı’ndan, açıkça adı zikredilerek bahsedilmektedir. (Tevbe 25-27)

Ci’rane olayı : Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetlerin dağıtımında çıkan “olay” olarak bunu da inceleyeceğiz.

55-Evtas savaşı : Huneyn savaşının bir kolu–Ebu Amir el-Eş’ari komutasında– Huneyn savaşında kaçan Hevazinliler ile–Esirler arasında Muhammed’in süt kızkardeşi Şeyma’da mevcut-Muhammed bu duruma çok üzüldü.

56-Taif kuşatması : Beni Sakıf kabilesi ile—Taif şehri İslâm ordusu tarafından on sekiz gün kuşatıldı. Fakat o sırada fethedilemedi, çember kaldırıldı. Bir yıl sonra Taif halkı gelip müslüman oldular.

57- Mut’e Savaşı (629   Eylül).  Zeyd b. Harise komutasında yapıldı. Zeyd hayatını kaybetti. 3000 kişilik İslam birliği ile 100 bin kişilik Bizans birliği arasında—Muhammed’in birlikleri geri kaçarak canlarını zor kurtardılar.

Hicretin 9. yılı

59-Tebük seferi : (630 yılı) Alkame b El-Fağva komutasında yola çıkıldı. Bu sefer esnasında Muhammed’in ordusu düşmanla karşılaşmadı; dolayısıyla çarpışma da meydana gelmedi. Bizans’ın Müslümanlara karşı herhangi bir ordu hazırlamadığı anlaşıldı. Tevbe Suresi (38-41) bununla ilgilidir

60-Fedek seferi : Muhayyisa b. Mes’ud komutasında gerçekleşti.

61-Akabe seferi : Halid b. Velid komutasında gerçekleşti.

62-Ezruh seferi :  Halid b. Velid komutasında gerçekleşti.

63-Makna seferi : Halid b. Velid komutasında gerçekleşti.

64-Maan seferi : Halid b. Velid komutasında gerçekleşti.

65-Dûmetülcendel seferi: Halid b. Velid komutasında gerçekleşti–İki bin deve, sekiz yüz at, dört yüz zırh gömlek, dört yüz mızrak ganimet olarak ele geçirildi.

 

(Yetmişten fazla gazve yapıldığını bir eserde okumamız üzerine yapılan çalışma sonucudur. Bütün bunlar 11 senede olan savaşlar…)

 

İncelenecek:

Peygamberimizin (s.a.v) Gazvelerinin İstatistikleri

Savaşın Adı İslam Ordusu Askerleri Düşmanların Sayısı Savaşın Yapıldığı Yer Savaşın Tarihi Savaşın Sonucu
Veddan (Ebva) Gazvesi Yaya ve atlı 200 kişi Belirsiz Veddan Hicretin 2. yılı Safer ayı İslam Ordusu Askerlerinin Kureyş’e yetişememesi
Beni Damre Kabilesi ile anlaşma
Buvat Gazvesi 200 Atlı 100 kişi Buvat Hicretin 2. yılı Rebiyülevvel ayı —–
Uşeyre Gazvesi 200 Atlı Kureyş, Beni Mudlic ve Beni Damre aşiretlerinin ortak ordusu El-Uşeyre Hicretin 2. yılı Cemaziyülevvel ayı Mudlic kabilesi ve Mudlic ve Damre kabilelerinin ortaklarıyla ateşkes anlaşması
Birinci Bedir Gazvesi 200 Atlı Kâfirlerden birinin komutasındaki küçük bir grup Bedir Hicretin 2. yılı Cemaziyülahır ayı Müşriklerin kaçması
Büyük Bedir Gazvesi 313 kişi, 2 at ve 70 deve Yaya ve atlı 950 kişi Bedir Hicretin 2. yılı Ramazan ayı Müslümanların Kureyş’e galip gelmesi
Beni Kaynuka Gazvesi Medine’li Müslümanlar Medine Yahudileri Medine Hicretin 2. yılı Şevval ayının başları Medine’nin Yahudilerden Arındırılması
Beni Süleym Gazvesi 200 Atlı Beni Süleym ve Gatafan Mekke ve Medine Arası Hicretin 2. yılı Şevval ayının sonları Beni Süleym’in kaçması
Mal ve mülklerini savaş meydanında bırakmaları
Sevik Gazvesi Çok Az Kişi 200 Kişi Karkaratu’l Küdr Hicretin 2. yılı Zilhicce ayı Kureyş’in kaçması
Gatafan (Zi-Emer) Gazvesi 450 Kişi Kabile ve Meharib Zu Emer Hicretin 3. yılı Muharrem (veya Rebiyülevvel) ayı Beni Sa’lebe’nin kaçması
Müslümanların orada bir ay ikamet etmesi.
Buhran Gazvesi 300 Atlı Beni Süleym Buhran (Hicaz’da bir maden veya Zabu’da bir vadi ismi) Hicretin 3. yılı Rebiyülahır ayı —-
Uhud Gazvesi Medine Etrafındaki Yaya ve Atlı 700 kişi 2900 ila 3000 kişi Uhud Dağının Etrafı Hicretin 3. yılı Şevval Ayı Müslümanlardan 70 kişinin şehadeti
Kafirlerin kesin zafere ulaşamaması
Müslümanların kuşatma altına alınan ordusunu kurtarılması
Hamrau’l Esed Gazvesi Yaya ve Atlı 630 kişi Kureyş’ten 9279 kişi Mekke ve Medine arasındaki Hamrau’l Esed bölgesi Hicretin 3. yılı Şevval ayı Kureyş müşriklerinin kaçması
Beni Nadir Gazvesi Medineli Müslümanların Geneli Beni Nadir Yahudileri Medine’nin Etrafı Hicretin 4. yılı Rebiyülevvel ayı Beni Nadir kabilesinin Medine etrafından göç ettirilmesi
Zatu’r Rika Gazvesi Yaya ve Atlı 400 kişi Beni Muharib Zatu’r Rika Necd Hicretin 4. yılı Şaban ayı Beni Muharib ve Beni Sa’lebenin kaçması
Üçüncü Bedir 1000 kişi 2000 kişi Bedir —— Savaş olmadı
Dumetu’l Cendel Gazvesi Yaya ve Atlı 1000 kişi Dumetu’l Cendel Kabileleri Dumetu’l Cendel Hicretin 5. yılı Rebiyülevvel ayı Cendel kabilesinin bozguna uğrayıp kaçması
Beni Mustalik Gazvesi Yaya ve Atlı 1000 kişi Beni Mustalik El-Mureysi’ Hicretin 5. yılı Şaban ayı Müşriklerin biraz direndikten sonra kaçması
Hendek Gazvesi 3000 kişi 10000 kişi Medine Hicretin 5. yılı Şevval ayı Müşriklerin kazanamadan geri dönmesi
Beni Kurayza Gazvesi 3000 kişi 600 ila 700 kişi Medine’nin Etrafı Hicretin 5. yılı Zilkade ayı İslam ordusunun Beni Kurayza’ya galip gelmesi
Beni Lihyan Gazvesi Yaklaşık 3000 kişi Lihyan Kabilesi Garan Hicretin 6. yılı Cemaziyülevvel Ayı Beni Lihyan’ın kaçması
Zi Kared Gazvesi —— Galtan Zi Kared Hicretin 6. yılı Cemaziyülevvel Ayı Kureyş ve Müslümanlar arasında barış anlaşması
Hudeybiye Gazvesi 1600 kişi Kureyş Hudeybiye Hicretin 6. yılı Zilkade Ayı Kureyş ve Müslümanlar arasında barış anlaşması
Hayber Gazvesi 1600 kişi Hayber Yahudileri Hayber Hicretin 7. yılı Muharrem ayı Hayberlilerin yenilmesi
Umretu’l Gaza Gazvesi 1400 kişi Kureyş Mekke Hicretin 7. Yılı Zilhicce Ayı Müslümanların ruhiyesinin Güçlenmesi ve Kafirlerin ruhiyesinin zayıflaması
Mekke’nin Fethi Gazvesi 10000 kişi Kureyş ve Beni Bekr Mekke Hicretin 8. yılı Ramazan ayı Mekke’nin Fethi
Huneyn Gazvesi 12000 kişi Hevazin ve Sakif Kabileleri Taif Yakınları Hicretin 8. yılı Şevval ayı Hevazin ve Sakifin düşmesi
Taifi Kuşatma Gazvesi 12000 kişi Hevazin ve Sakif kabileleri Taif Hicretin 8. yılı Şevval Ayı Zafer kazanılamadan Medine’ye geri dönülmesi
Tebuk Gazvesi 30000 kişi Rumlar ve Müttefikleri Tebuk Hicretin 9. Yılı Recep ve Şaban Ayı Rumların Müslümanlarla mali uzlaşı isteğinde bulunması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.